top of page
אסף יוסף משרד עורכי דין בתחום צוואות וירושות

צוואות וירושות

לאחר פטירתו של המוריש וכדי לממש את זכויות היורשים, נדרש לפנות לרשם לענייני ירושה בהליך של קבלת צו ירושה (ככל שהמוריש לא הותיר אחריו צוואה), או הליך של צו קיום צוואה (ככל שהמוריש הותיר אחריו צוואה) ורק לאחר קבלת הצו המתאים, ניתן לממש את זכויות הירושה.

כלי משפטי נוסף שכדאי להכיר הוא ייפוי הכוח המתמשך. למעשה, יש שיקראו לייפוי כוח מתמשך "צוואה בחיים" כיוון שעריכת ייפוי כוח שכזה מאפשרת לאדם להותיר הוראות והנחיות למקרה שבו הוא עדיין יהיה בין החיים, אך כבר לא יהיה כשיר לקבל החלטות (במקרים כגון תאונה קשה, דימנציה, מוות מוחי וכיוצ"ב). 

משרדנו הינו בעל ניסיון רב בכל הקשור לתחום הצוואות והירושות, החל מעריכת צוואה ועד לשלב מימוש הצוואה, לרבות בכל הקשור לניהול הליכים משפטיים במקרים של סכסוכי ירושה. בנוסף, עו"ד אסף יוסף, מייסד המשרד, עבר את ההכשרה המתאימה של משרד המשפטים, לצורך עריכת ייפוי כוח מתמשך והוא רשאי לערוך ייפויי כוח שכאלה.

חוק הירושה, התשכ"ה - 1965 הינו החוק שקובע את כללי הירושה במדינת ישראל. חוק זה קובע, בין היתר, כי לאחר מות המוריש, יורשיו הופכים לבעלים החוקיים של נכסיו וזכויותיו, כאשר הוא מאפשר העברת הנכסים הן במצב שבו המוריש לא הותיר אחריו צוואה והן כאשר המוריש הותיר אחריו צוואה. כאשר מוריש לא מותיר אחריו צוואה, האופן והכללים לחלוקת הנכסים הינם אלו הקבועים בחוק האמור. יחד עם זאת, ישנם מקרים רבים מאוד שבהם הכללים הקבועים בחוק הירושה אינם מתאימים לאדם זה או אחר ובמצבים כאלה, ראוי שאותו אדם ידאג להותיר אחריו צוואה.

כאשר אדם מותיר אחריו צוואה, עליו לעשות זאת באחת מהדרכים הקבועות בחוק ובאופן שיהיה מוגן מפני תקיפות וטענות עתידיות של יורשים. ישנה חשיבות רבה מאוד לאופן ולצורה שבהם נערכה הצוואה וככל שקיים פגם כלשהו, הרי שהדבר יכול להוות כר פורה לתקיפה של הצוואה מצד גורמים שאינם מעוניינים בה. מקצועיותו של עורך הדין בתחום זה נמדדת ביכולתו לייצר הגנה נרחבת, ככל שניתן, על הצוואה ובכך לאפשר קיום רצונו של המצווה.

השירותים הניתנים על ידינו בתחום הצוואות והירושות:

5.

עריכת הסכמי חלוקת עיזבון

4.

הענקת פתרונות מתאימים לאוכלוסיות מיוחדות שנזקקות לצוואות כגון אוכלוסיית הגרושים והגרושות, אוכלוסיית החד הוריים וכו'

3.

עריכת הרצאות בתחום דיני הצוואות והירושות

 

2.

טיפול בקבלת צווי ירושה וצווי קיום צוואה

1.

עריכת צוואות לרבות צוואות הדדיות

10.

עריכת הסכמי ממון והסכמי חיים משותפים

9.

ניהול עיזבון המוריש/ה

8.

ניהול הליכים משפטיים

7.

עריכת ייפוי כוח מתמשך

6.

רישום מקרקעין לאחר הורשה

אסף יוסף משרד עורכי דין בתחום צוואות וירושות
bottom of page