top of page
אסף יוסף משרד עורכי דין בתחום שירותים נוטריוניים

שירותים נוטריונים

כל הפעולות הנוטריוניות מבוצעות בהתאם לכללים ולטפסים מוגדרים ונוקשים והנוטריון אינו רשאי לסטות מהן. הנוטריון חייב לגבות עבור כל פעולה שביצע מתוקף תפקידו את השכר הקבוע בתעריף ואינו רשאי לבצע שום פעולה נוטריונית ללא שכר או בשכר שונה מהקבוע בתעריף השירותים הנוטריונים.

על-פי רוב, הפעולות הנוטריוניות מבוצעות במשרדנו, אך ניתן גם לבצען מחוץ למשרד, בכפוף לתשלום של תוספת כספית, כקבוע בחוק.

משרדנו מציע את כל השירותים הנוטריונים שנוטריון ישראלי מוסמך לבצע, לרבות עריכה ואימות חתימה על ייפויי כוח נוטריונים, תרגום נוטריוני בשפות עברית ואנגלית של מסמכים שונים, עריכה של צוואות נוטריוניות, אישור הסכם ממון טרום נישואין ואימות חיים. על אף ההתקדמות הטכנולוגית, עדיין ישנם מקרים שבהם נזקקים לחתימה נוטריונית על מסמך זה או אחר. כל הפעולות שמותרות לביצוע אך ורק על ידי נוטריון מפורטות בחוק הנוטריונים, תשל"ו - 1976.

אסף יוסף משרד עורכי דין - שירותים נוטריוניים
bottom of page